Articles

Buddha was once threatened with death by a bandit called Angulimal.
“Then be good enough to fulfil my dying wish,” said Buddha- “Cut off the branch of that tree-”
One slash of the sword, and it was done! “What now?” asked the bandit.
“Put it back again,” said Buddha.
The bandit laughed. “You must be crazy to think that anyone can do that.”
“On the contrary, it is you who are crazy to think that you are mighty because you can wound and destroy. That is the task of children. The mighty know how to create and heal.”
The battering ram can demolish a wall; it cannot heal the breach.

The Prayer of the Frog vol.2
Tony de Mello

BUDDA I BANDYTA
Pewnego razu zagroził Buddzie śmiercią bandyta zwany Angulimal.
„Bądź, zatem łaskaw spełnić moje ostatnie życzenie”, powiedział Budda. „Odetnij tę gałąź z tego drzewa”.
Jedno cięcie mieczem i było zrobione! „Co teraz?” zapytał bandyta. „Przyłóż ją z powrotem”, powiedział Budda.
Bandyta roześmiał się. „Musisz być szalony, jeśli uważasz, że ktokolwiek może to zrobić”.
„Wprost przeciwnie, to ty jesteś szalony, jeśli sądzisz, że jesteś potężny, bo możesz ranić i niszczyć. To jest zadanie dla dzieci. Wielcy wiedzą, jak tworzyć i leczyć.
Taran oblężniczy może zburzyć mur;
nie może zaleczyć wyłomu.
MODLITWA ŻABY

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore