Articles


A group of political activists were attempting to show the Master how their ideology would change the world. 
The Master listened carefully. 
The following day he said: 
"An ideology is as good or bad as the people who make use of it. If a million wolves were to organise for justice would they cease to be a million wolves?" 

One Minute Wisdom
Tony de Mello

Ideologia

Grupa działaczy politycznych starała się ukazać Mistrzowi, w jaki 
sposób ich ideologia mogłaby zmienić świat. 
Mistrz słuchał uważnie. 
Następnego dnia powiedział: 
- Ideologia jest dobra lub zła - w zależności od ludzi, którzy się 
nią posługują. 
Jeśli milion wilków zorganizowałby się w obronie sprawiedliwości, 
czy przestanie być milionem wilków? 
Minuta mądrości

 

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore